Dagsorden - Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Skagen Tennisklub 4/4 2022 kl. 19.30

Vi starter arrangementet allerede kl. 19.00 med standerhejsning.

Efter standerhejsningen serveres skipperlabskovs og vin/øl/vand til alle fremmødte

Generalforsamlingen starter ca. kl. 19.30:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår.
  7. Valg af formand for 1 år

(Johan Hessellund er villig til genvalg)

  1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år

(Henrik Holst og Mads Møller afgår)

  1. Valg af suppleanter for 1 år

(Lisbeth Karlsson er villig til genvalg. Henrik Holst og Mads Møller er villige til at stille op som suppleanter)

  1. Valg af revisor for 1 år

Revisionsfirmaet Kielsgaard ApS, Læsøgade 5-7, 9800 Hjørring afgår

(Kielsgaard er villig til genvalg)

…………………………………………………………………………

Kommentarer:

Vedr. punkt 5: Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2022:

For voksne over 25 år 800 kr., og for unge under 25 år 400 kr., for enten at spille tennis eller padel.

For voksne over 25 år 1.200 kr., og for unge under 25 år 600 kr. for medlemmer, der ønsker både at spille tennis og padel.

Husstandskontingent for to voksne og unge under 18 år, der har fælles folkeregisteradresse: 1.600 kr. for enten at spille tennis eller padel - og 2.400 kr., hvis de ønsker at spille både tennis og padel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Johan Hessellund, tlf.: 2971 6964, mail: johan.hessellund@mail.dk i hænde senest mandag den 28. marts 2022.

Bestyrelsen, den 20. marts 2022