Referat - Generalforsamling 2021

Referat af Generalforsamling i Skagen Tennisklub, 20. april 2021

Mødet blev holdt udendørs ved klubhuset og 21 deltog.

1. Valg af dirigent
Johan byder velkommen og foreslår Frank Reeckmann som dirigent – vedtaget.
Frank konstaterer generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Johans formandsberetning kan læses på klubbens hjemmeside. Vedtaget.     

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Søren Kielsgaard gennemgår 2020 årsregnskab. Stor ros til klubbens økonomi.
Sparekassens Vendsyssels tilskud på 50000 kr til Padelbanen figurerer ikke i regnskabet selvom det er udbetalt i 2020.
Det fremstår under punkt 13 som periodeafgrænsningspost. Regnskabet bliver vedtaget.

4. Behandling af indkomne forlag
Ingen forslag    

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag til kontingenter bliver vedtaget:
Tennis:                    Unge u/25 tennis: 400 kr    Voksne over 25år: 800 kr
Padel:                     Unge u/25: 400 kr              Voksne over 25 å: 800 kr
Kombi-kontingent:   Unge u/25: 600 kr              Voksne over 25 år: 1200 kr

6. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår.
Bente fremlægger et forventet budget, hvor hun ”sjusser” sig lidt frem.
Budget vedtaget.

7. Valg af formand for et år.
Johan bliver genvalgt.

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Søren, Lisa, Peter og Bente bliver alle genvalgt.

9. Valg af suppleant for et år.
Lisbeth bliver genvalgt.

10. Valg af revisor for et år.
Revisionsfirmaet Kielsgaard bliver genvalgt.

11. Evt.
Jan Andersen spørger bestyrelsen om gæstespillere får lov til at booke padelbane i en længere periode
og derved forhindre de faste medlemmer i at kunne spille.
Lisbeth bekræfter at bestyrelsen arbejder med problemstillingen, og der kommer en løsning via Memberlink portalen så der
kommer en form for begrænsning af langtids bookinger for gæstespillere. Især i højsæsonen. De faste medlemmer skal kunne spille.

Jan spørger også ind til muligheden for at etablere en ekstra padelbane på sigt.
Johan bekræfter at der fra kommunens side er givet tilladelse til at bygge to baner, og Sportstrading vil kunne
lave en bane 2 næste år samme tid.

Jan ønsker en nemmere adgang til området ved Vandrerhjemmet, hvor vildfarne padelbolde tit havner.
Johan lover at arbejde på at åbne eksisterende 6 m. bred port midlertidigt og senere får sat en dør i hegnet mod Vandrerhjemmet.

Frank efterlyser en nemmere måde at reservere baner til fire spillere i to timer uden at det skal ske ad to omgange.
Det vil Lisbeth prøve at løse via Memberlink.

Mødet afslutter med tak til dirigenten for god ro og orden, og tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Og tak til alle medlemmer
der bakker op om klubbens aktiviteter.

Mads Møller