Persondata

Medlemsregistrering
Klubben registrerer medlemmerne i et medlemsregister hos MemberLink, der fungerer som databehandler.
Vi registrerer følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, e-mail, telefonnummer, indmeldelsesdato og udmeldelsesdato.
Det enkelte medlem/forældre har selv indsigt i alle oplysninger via login på hjemmesiden, og medlemmet kan selv rette ovennævnte data.
Disse data er ikke tilgængelige for andre end bestyrelsen, trænerne og medlemmet/forældre selv.


Ledere og trænere
Klubben har registreret ledere og trænere med de samme oplysninger som medlemmerne er registreret med.

Behandling af oplysninger
I henhold til lovgivningen skal klubben ikke have samtykke for at behandle de nødvendige oplysninger om medlemmer, ledere og trænere.

Idrætsaktiviteterne
Klubben kan offentliggøre lister over deltagere i stævner, som klubben selv arrangerer. De samme principper gør sig gældende for deltagere i åbne stævner.

Billeder på hjemmesiden
Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteter og fra klubbens sociale liv bliver som udgangspunkt frit lagt på hjemmesiden.
Hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, sikrer vi samtykke inden offentliggørelse på hjemmesiden. Medlemmer kan selv uploade deres eget portrætbillede,
og medlemmer er derfor selv ansvarlig for dette.


Bogføringsbilag
Bogføringsbilag skal efter bogføringsloven gemmes i fem år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om. Dette gælder også lønbilag.

Helbredsoplysninger
Klubben gemmer ingen oplysninger om helbred for det enkelte medlem.

Videregivelse af oplysninger
Medlemsoplysninger bliver ikke videregivet til en privat virksomhed, der gerne vil markedsføre produkter over for klubbens medlemmer. Klubben videregiver dog oplysninger
som nævnt under ”Idrætsaktiviteter”.


Sletning af oplysninger
Personoplysninger bliver kun opbevaret, så længe det er relevant, set i forhold til det oprindelige saglige formål med at have oplysningerne. Det betyder, at klubben løbende
ajourfører oplysninger, og vi sletter de oplysninger, der ikke længere tjener det oprindelige saglige formål. Oplysninger om medlemskab af foreningen bliver automatisk slettet
efter 5 år. Derefter bliver ingen medlemsoplysninger opbevaret, og data kan ikke retableres.


Ansvarlig
Formand og kasserer af klubben er ansvarlig og kontaktperson med spørgsmål om persondata.
Kontaktoplysninger på formand eller kasserer kan findes under bestyrelsen.

Privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten i Skagen Tennisklub

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Skagen Tennisklub