Referat - Generalforsamling 2022

              Generalforsamling i Skagen Tennisklub, 4. april 2022

                         Hele bestyrelsen + 14 medlemmer er mødt op

 

1. Valg af dirigent

Ole Jakobsen bliver valgt og konstaterer at gf. er lovlig varslet.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Formandens beretning kan læses på hjemmesiden og blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Revisor, Søren Kielsgaard, fremlægger regnskabet. Han udtrykker stor tilfredshed. Solid økonomi – ja, visse tal er ligefrem eksploderet.

Der blev gennemgået regnskabstekniske finurligheder. Erik og Bente spørger ind til enkelte punkter, hvorefter regnskabet blev godkendt med bemærkningen: ”Yderst fint resultat”

 

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent. Godkendt.

Bestyrelsens foreslår uændrede kontingenter for 2022.

Voksne over 25 år 800 kr. For unge under 25 år 400 kr for enten tennis eller padel.

Voksne over 25 år 1200 kr. For unge under 25 år 600 kr for både at spille tennis og padel.

Husstandskontingent for to voksne og unge under 18 år, der har fælles folkeregisteradresse: 1600 kr for enten at spille tennis eller padel – og 2400 kr hvis man ønsker at spille både tennis og padel.

 

6. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår. Godkendt.

Bente gennemgår kort næste års budget som bygger på mange års erfaring med klubbens økonomi og en lille smule skud i tågen.

 

7. Valg af formand

Johan genvælges for et år.

 

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år ( Mads og Henrik afgår)

Frank Reichmann vælges til bestyrelsen

 

9. Valg af suppleanter for 1 år.

Henrik, Lisbeth og Mads vælges til suppleanter.

 

10. Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Tage Kielsgaard Rasmussen genvælges som revisor.

 

11. Evt.

 Bitten og Ole efterlyser hjælpere til Skaw-Open. Søren ønsker flere udvalgsmedlemmer uden for bestyrelsen til at yde en indsats for klubben. Jørn og Tove Læborg takkes for trofaste støtter af Skagen Tennisklub og ønskes held og lykke i Århus.